(English) The situation of Xe Pian Xe Namnoy dam collapse

posted in: วิดีโอ | 0

ขออภัยค่ะ บทความนี้ยังไม่มีภาษาไทย กรุณาอ่านในภาษา อังกฤษ – อเมริกัน แทน